Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
Bezár

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Sunny Life Club & Apartments Kft. (8380 Hévíz,Rákóczi út 1-3) a 8784 Kehidakustány, Dr. Kovács Lajos sétány 2. alatt található, Kehida Family Resort néven üzemelő szállodában, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit a Sunny Life Club & Apartments Kft. munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a
személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

A Sunny Life Club & Apartments Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-110069/2016

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a biztonsági szolgálat helyiségében található szerver 30 napig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Sunny Life Club & Apartments Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója.,helyettese vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

A Sunny Life Club & Apartments Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Sunny Life Club & Apartments Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Sunny Life Club & Apartments Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Sunny Life Club & Apartments Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

I. A kamerák első csoportja

A szálloda parkolójának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Parkoló 1., 2., 9., 10., 11. számú kamera
Főbejárat kívülről 6. számú kamera

II. A kamerák második csoportja

A szálloda külső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Recepció 3. számú kamera
Főbejárat belülről, előtér 7. számú kamera

III. A kamerák harmadik csoportja

A szálloda kávézóját és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda kávézójának megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda kávézójában, közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása. Továbbá, a kávézóban található kamerák elhelyezését indokolja a vendégek által az éttermi részlegre mind gyakrabban magukkal vitt és gyakran őrizetlenül hagyott nagyobb értékű vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelmi cél is.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Kávézó 8. számú kameraIV. A kamerák negyedik csoportja

A szálloda wellness részlegét figyelő kamerák. A megfigyelés célja az élet és testi épség védelme, a wellness részlegen előforduló balesetek lehetőségének minimalizálása és annak elősegítése, hogy a gyógyászati részlegben bekövetkező esetleges balesetekre a szálloda személyzete mihamarabb reagálni tudjon. Továbbá, a wellness részlegen található kamera elhelyezését indokolja a vendégek által a wellness részlegre mind gyakrabban magukkal vitt és gyakran őrizetlenül hagyott nagyobb értékű vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelmi cél is.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Wellness részleg 4.számú kamera

S4Y Club Nyereményjáték
Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
Közösségi oldalak
Normál verzió Mobil verzió
S4Y Club Nyereményjáték